SEMI-WILD PARK: a complex of landscaping of the pond near the park Taras Shevchenko in Kolomyia
Project by: Urban Ideas / RUTHENIA
Project Homepage: https://www.facebook.com/urbaanideas
Project location: Kolomyia, Ukraine
Design year: 2021
Status: competition
Client: Kolomyia City Council
Awards: II place in architectural competition, 2021

Головна ідея проєкту: збереження характерного історичного ландшафту парку та створення
нового настрою благоустрою, максимально наближеного до дикої природи. Розгалужена
мережа доріжок, нові інтерактивні простори цілісні з існуючою природою, виділена
велодоріжка та зручні піші маршрути – все це додає життя в занедбані території. Нові зелені
насадження біля озера та набережної створюють особливий настрій та підкреслюють красу
існуючого ландшафту, а закритий від автомобілів парк робить відпочинок мешканців тихим та безпечним. 
The main idea of the project: preservation of the characteristic historical landscape of the park and creation
a new mood of beautification, as close as possible to wild nature. An extensive network of paths, new interactive spaces integrated with the existing nature, a dedicated bike path and convenient walking routes - all this adds life to neglected areas. New green spaces near the lake and the embankment create a special mood and emphasize the beauty of the existing landscape, and the park, closed to cars, makes the rest of the residents quiet and safe.

Зручний і доступний парк. Пішохідні алеї та стежки проходять вздовж усього парку, уможливлюючи зручне пересування для всіх користувачів. 
Головна набережна навколо озера з’єднує протилежні сторони парку, а додаткові стежки її доповнюють, удоступнюючи навіть віддалені закутки парку та вдало вплітаючи потоки з усіх вулиць та під'їздів навколо. Дерев'яна набережна з причалом розташована у східній частині парку – головне місце
зустрічей та активностей для мешканців. Дерев’яний настил набережної є зручним для пересування маломобільних користувачів парку і додає естетичних вражень. Додаткові стежки вкриті гравійним відсівом, природнім матеріалом, що гарно пропускає воду і органічно вписаний у природне середовище парку.
Краса місця і природні матеріали. Характер існуючого ландшафту і різноманіття флори й фауни є важливими елементами, які зберігаються і підкреслюються. Додані дерев'яні містки слугують орнітологічними пунктами для спостереження за крилатими мешканцями озера, а дерев'яні тераси забезпечують зручними виходами до води. Основні матеріали - використовуються лише природні матеріали – камінь, дерево, рослини.
Зебереження існуючого характеру рослинності. Території парку зарослі деревами, кущами, очеретом, що є домівкою для дрібних тварин та птахів, тому пропонуємо залишити деякі місця неруханими і автентичними – у дикому стані. Вздовж основних пішохідних шляхів пропонуємо висадити більше культурних рослин, що закцентують найважливіші місця парку кольорами і формами. В підтримку існуючої рослинності парку, нові росили мають переважно той же приозерний характер, також додаємо пряні трави, що даватимуть гарний аромат у парку влітку. Досаджуємо тіневитривалі рослини у найбільш тінистих місцях у дібровах, таким чином досягаємо більш охайного і задбаного вигляду парку.
Активація парку через додавання нових атрактивностей. Ландшафт парку створює велику зелену зону у передмісті Коломиї, що потребує різноманітного функціонального наповнення та способів використання. Тому ми додали нові функції, що нанизуються навколо озера та набережних:
- новий ігровий майданчик з екологічних матеріалів - дерева та каменю, корабель Останець;
- спортивні майданчики: існуюче футбольне поле, воркаут майданчик та пісочне поле для гри в
волейбол – реконструюються;
- оглядовий майданчик Млин;
- велодоріжка Кільце Здоров’я, протяжністю 2.6км;
- зону для здійснення комерції (можливість встановлення тимчасового пункту продажу
морозива чи літнього кафе);
-орнітологічні спостережні пункти;
- кам'яні баби – як символ оберігу Коломиї і як мистецькі і культурні артефакти;
- дві прогулянкові набережні – приозерна та річкова;
-острів Таємниць зі своїм причалом та піщаним пляжем;
-зона рефлексії та медитації, яку можна використовувати як інстаграм-зону;
- алея Слави Героїв, протяжністю 35 0м;
- луг Зарінок;
- Очеретяний гай;
- Головна палуба з причалом. 
Convenient and accessible park. Pedestrian alleys and paths run along the entire park, enabling convenient movement for all users.
The main promenade around the lake connects the opposite sides of the park, and additional paths complement it, making even remote corners of the park accessible and successfully weaving streams from all the surrounding streets and entrances. A wooden embankment with a pier is located in the eastern part of the park - the main place
meetings and activities for residents. The wooden decking of the embankment is convenient for movement of park users with reduced mobility and adds aesthetic impressions. Additional paths are covered with gravel screening, a natural material that allows water to flow well and organically fits into the park's natural environment.
The beauty of the place and natural materials. The character of the existing landscape and the diversity of flora and fauna are important elements to be preserved and emphasized. Added wooden bridges serve as ornithological points for observing the lake's winged inhabitants, and wooden terraces provide convenient exits to the water. Main materials - only natural materials are used - stone, wood, plants.
Preservation of the existing character of vegetation. The territories of the park are overgrown with trees, bushes, and reeds, which are a home for small animals and birds, so we suggest leaving some places untouched and authentic - in a wild state. Along the main footpaths, we suggest planting more cultural plants that will accentuate the most important places of the park with colors and shapes. In support of the existing vegetation of the park, the new watering places have mainly the same lakeside character, we also add spicy herbs that give a nice aroma in the park in summer. We plant shade-tolerant plants in the shadiest places in the woods, thus achieving a neater and more well-kept look of the park.
Activation of the park through the addition of new attractions. The landscape of the park creates a large green area in the suburbs of Kolomyia, which requires a variety of functional content and ways of use. That's why we've added new features strung around the lake and waterfront

Back to Top